Skip to main content

Mālō e lelei

‘Oku talitali lelei koe ki he uepisāiti ‘a e Foundation North – mālō e kau mai.

Ko e Foundation North ko e talāsiti ia ‘o e ngaahi komiuniti’ ‘i ‘Aokalani mo Northland.

Ko ‘emau taumu’a ngāue’, ke fakatupulekina ‘a e mo’ui’.

‘Oku mau foaki atu ‘a e pa’anga tokoni ki he ngaahi kulupu kehekehe ‘i he komuiniti’ pea moe ngaahi potungāue tokoni ‘ofa’ ke tokoni’i mo langa hake ‘a e ngaahi komiuniti’ ‘i ‘Aokalani mo Northland ‘i he lolotonga’ ni pea moe kaha’u’.

‘Oku mau faka’amu ke ngāue’aki ‘a e pa’anga tokoni’ ki he ngaahi me’a mahu’inga ko ‘eni ‘e fā’: ke vahevahe taau, ke ‘inasi kotoa, ke ‘i ai ha ‘ātakai ‘oku fakatupulekina pea ke tokangaekina ‘a e ngaahi komiuniti’.

Ko e ngaahi polokalama tokoni’ ‘oku ‘atā atu ‘i he ta’u’ kakato. ‘Oku ‘i ai foki moe ngaahi tokoni kehe – ka ‘oku makatu’unga ia ‘i he ngaahi palani ngāue mo e potungāue ‘oku’ ke kau ki ai’.

Ko ‘emau ongo polokalama tokoni manakoa taha’, ‘oku ‘iloa ko e Quick Response Grants (‘atā ke ke tohi kole mai ki he pa’anga tokoni’, ‘ikai toe lahi hake ‘i he $25,000) pea mo e Community Grants (‘atā ke ke tohi kole mai ki he pa’anga tokoni’, lahi hake ‘i he $25,000).

Kapau ko e fuofua taimi eni ke ke tohi kole mai ai, kuo pau ke toumu’a lesisita koe ‘e ha taha mei ho’o potungāue’ ki he ‘emau polokalama tokoni’ pe koe Funding Hub – ko e ngaahi tohi kole’, ‘oku fakakakato ia ‘i he ‘emau uepesāiti’.

‘Oku mau faingamālie ke tokoni’i pe fale’i koe, telefoni pe ‘īmeili mai pe ko ha’o a’utonu mai.

Kapau ‘oku fiema’u ha tokotaha fakatonu lea ki hono faka’aonga’i ‘emau uepisāiti’, kataki ‘o fetu’utaki mai ‘i ho’o lea fakafonua’, te mau fiefia ke tokoni’i koe.
info@foundationnorth.org.nz

pe ko ho’o telefoni mai ki he

Tā ta’etotongi 0800 272 878 pe koe (09) 360 0291, pe ko ha’o

tohi mai ki he Foundation North, PO Box 68-048,
Victoria St West, Auckland 1142 pe ko ho’o fakafonu ‘a e foomu fetu’utaki’ ‘i heni

Te mau talitali atu ki ha’o fetu’utaki mai

Mālō ‘aupito