Skip to main content
Stay safe, we are here to support you, click here for more information

Fakaalofa lahi atu

Fakaaue ha kua maeke ke feleveia ke he kupega hila nai ha Foundation North.

Ko e kautaha Foundation North ko e kautaha community trust ke lata ma e tau maaga ko Okalana mo Northland.

Ko e haaoga mo e fakaveaga he kautaha nei ke gahua fakafeofanaki auloa ke moua e moui tupu olaola.

Maeke ia mautolu ke puhala e tau lagomatai tupe (grants) ke lata ma e tau matakau kehekehe. Putoia foki e tau lagomatai tupe ke lata ma e tau matakau ne lagomatai ke fakahagahaga mitaki e tau momoui nakai fai totogi (charity) ne fai fakaholoaga gahua mo e tau matagahua kehekehe he tau maaga ko Okalana mo Northland ke tumau ke moua e moui olaola he magaaho nai mo e tau aho i mua.

Manako a mautolu ke puhala e tau lagomatai ke he tau faahi nai ne fa: fakamalikiti e tau tutuaga ke ō tatai (increased equity) putoia ke he tau fakatutalaaga(social inclusion), feakiaga he takatakai(regenerative environment) mo e omoiaga he tau gahua he maaga (community support).

Ko e tau puhala lagomatai tupe nai, ke lata ma e tau fatifatiaaga tupe foaki(community funding) kua hafagi he tau katoa. Ha hā i ai foki falu a tau puhala lagomatai ka e ko e uta ni ke he tau fakatokatokaaga mo e tau fakaholoaga he tau matakau.

Ko e lagomatai tupe ne tokologa e tau matakau ne tohi e tau tohi ole ke moua, koe Quick Response Grants (fakaupa mai he $25,000 e tau tupe ne kua maeke ke tohi ole atu ke moua), mo e Community Grants (ke lata mae tau tupe lagomatai tohi ole ke hoko kehe $25,000)

Kaeke ko e tohi ole fakapā laia a nei haau ke lata ma e tau tupe lagomatai nai, to taha mai he haau a matakau ke tohia mo e fakamau hifo e higoa ke he kupega hila Funding Hub ha mautolu, ha ko e mena taute oti e tau tohi ole ki loto he kupega hila.

Maeke ia mautolu ke lagomatai a koe ke fakapuke e haau a tohi ole fakatelefoni, imeli po ke feleveia mata mo koe.

Ka manako a koe ke moua ha tagata fakahokohoko kupu po ke fakaliliu kupu ke lagomatai ke fakamaama e tau fakailoaga vagahau Pelitania ki loto kupega hila ha mautolu, ti matutaki mai ke he haau a vagahau motu. Fiafia a mautolu ke lagomatai a koe.

info@foundationnorth.org.nz

po ke vilo mai a koe he telefoni

Numela telefoni nakai fai totogi 0800 272 878 po ke (09) 360 0291, po ke tohi mai ki a mautolu he Foundation North, PO Box 68-048, Victoria St West, Auckland 1142 po ke fakapuke e laupepa he kupega nai.

Fiafia ke fai matutakiaga mo koe
Fakaaue Lahi.
Mafola e aho.