Skip to main content

Kam na bane ni mauri

Kaaraki nakon ana website te Foundation North – kam rabwa n reitakimi ma ngaira n te tai aei.

Foundation North bon teuana te rabwata ni mwakuri ibukia te botanaomata (community trust) iaon Auckland ao Northland.

Ara taratara ibukin taai aika a na roko bwa e na rikirake te maiuraoi.
Ti karekei ao n anganako mwane ni buoka nakoia kurubu ma taian community ao rabwata riki tabeua ake a buoka te mwakuri, ao kairan te waaki n ibuobuoki nakoia aomata ma communities iaon Auckland ma Northland bwa a na teimatoa n rikirake – ngkai ao n taai aika a na roko.
Ti tangiria bwa ara mwane ni buoka e na iai mwina ae korakora iaon aua itera aika kakawaki: rikiraken babaire aika nikoraoi ibukia te botanaomata, kabonganakia aomata n akea te kakaokoroaki,manga kabouan ao kamaeuan te otabwanin ao ai te boutoka nakoia aomata ma taian community.

A bane n uki ara mwane ni buoka ibukia aomata ma tenaan community n tainako ni katoa ririki. E kona naba n reke anga ni buoka tabeua – aio e nakon ami karikirake ke mwakuri ma tein ami rabwata ae kam waaki ma iai.
Angiin tein ara mwane ni buoka a bwaka ian te Quick Response Grants ke te mwane ni buoka ae baiti kaekaia (ibukin bubuti ae na aki raka iaon $25,000), ao Community Grants ke Buoka nakon taian Community (ibukin bubuti ae raka iaon $25,000).
Ngkana ai tibwa aio ami moan tai ni bubuti te buoka, e kakawaki bwa kam karina aran ami tabo ni mwakuri ke ami rabwata n ara Funding Hub – babaire iaon te bubuti e reke online.

Ti rang tauraoi ni kaira ami iango ao n anga ara ibuobuoki iaon te tareboon, te email ke ni bon nakoimi.
Ngkana kam kainanoa te tia raitaeka ibukin karaoan te bubuti aika taetae n Imatang i aon ara website, taiaoka n reitaki nakoira n oin am taetae ao ti rang kukurei man tauraoi ni boutokai ngkami ke ni buoki ngkami.
info@foundationnorth.org.nz
ke kamkona n tarebonira iaon
te tareboon ae akea boona 0800 272 878 ke
(09) 360 0291, ke koroboki nakon Foundation North, P O Box 68 – 048, Victoria St West, Auckland 1142 ke kanoa te booma online ma ikai.

Ti rang ingainga ni kan reitaki ma ngkami.

Kam bati n rabwa/Tia bo